Obchodní podmínky

společnosti TVI spol. s r.o.                                                                       

se sídlem Zdeňka Lhoty 480, 252 28 Černošice

IČO: 48951790

DIČ: CZ48951790

 

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je TVI spol. s r.o., U vodárny 1353, 252 28 Černošice.

Kontaktní telefonní číslo: 2 5164 0481 (v provozu pondělí-pátek 08:00-16:00).

 

Článek 1 - Základní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují vztahy mezi firmou Tvi spol. s r. o. (dále jen "dodavatel"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") při dodávkách zboží a služeb, spotřebního materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen "předmět plnění").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.3. Stvrzením právně závazného vztahu mezi dodavatelem a kupujícím ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptuje kupující , že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku.   Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky kupujícího dodavatelem. V případě, kdy je realizace předmětu plnění uskutečněna za použití prostředku komunikace na dálku (zejména obchod přes Internet), odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito OP a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.

 

Článek 2 - Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2.1. Veškeré zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. 

2.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Článek 3 - Bezpečnost a ochrana informací 

3.1. Registrací na stránkách internetového obchodu http://shop.tvi-pur.cz/ souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu http://shop.tvi-pur.cz/, zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automaticky, nebo v tištěné podobě neautomaticky. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně a má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a požádat o vyřazení z databáze.

3.2. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu http://shop.tvi-pur.cz/ na e-mailové adrese brezinova@tvi-pur.cz nebo tvi@tvi-pur.cz .

 

Článek 4 - Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit dodavateli následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U vodárny 1353, 252 28 Černošice (pouze po předchozí domluvě)
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.700861004/2700, vedený u společnosti Unicredit a.s dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Dodavatel vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji přiloží v případě platby na dobírku ke zboží.

 

Článek 5 - Storno objednávky

5.1. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

Článek 6 - Doprava a doručení zboží

6.1. Osobní odběr - objednávku je možné vyzvednout tentýž den po předchozí domluvě a za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dny od 8.00 do 16.00 nebo mimo tuto dobu po předešlé dohodě.

6.2. Dobírka - zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou PPL nebo Českou poštou. Poštovné pokud nebude uvedeno jinak je účtováno ve výši XXX,- Kč. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-5 týdnů.

6.6. Předpokládaný termín plnění může být uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

6.7. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.

6.8. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití dle stávajících potřeb kupujícího.

 

Článek 7 - Reklamační řád

7.1. Reklamační řád je uveden jako samostatný odkaz ve spodním menu na stránkách e-shopu http://shop.tvi-pur.cz/reklamacni-rad.htm.

 

Článek 8 - Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v článku 3.2.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od kupujícího přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

8.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

9.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

doručovací adresa:               TVI spol. s r.o., U vodárny 1353,  252 28 Černošice

adresa elektronické pošty     brezinova@tvi-pur.cz ; tvi@tvi-pur.cz  

telefon                                   +420 251640181.

 

V Černošicích dne 1.3.2014                             

Verze obchodních podmínek: 1.01

GRACO PURINOVA ATOMS Glas Craft